AA

Егіндікөл ауданының әкімшілігі

Көп балалы отбасыларға берілетін жаңа мемлекеттік жәрдем ақы

Президенттiң 2.09.2019 жылғыЖолдауынiскеасырубарысында, 2020 жылдың 1 қаңтарынанбастаптөртжәнеодан да көпкәмелеткетолмағанбалалары бар көпбалалыотбасыларға, соныңiшiнде орта, техникалықжәнекәсiптiкұйымдардакүндiзгiбөлiмдеоқитынбалаларға, орта бiлiмненкейiнгi, жоғарыжәне (немесе) жоғарыоқуорнынанкейiнгiбiлiм, оларбiлiм беру ұйымдарынбiтiргенгедейiнкәмелеткетолғанғадейiн, бiрақжиырмаүшжасқатолғанғадейiн (бұданәрi — көпбалалыотбасыларғажәрдемақы) балаларсанынабайланысты, сараланғанмөлшерде 42 мыңтеңгеденбастап 74 мыңтеңгегедейiнжаңамемлекеттiкжәрдемақыенгiзiлдi.

Сонымен, асырауындағы 4 адамғажәрдемақымөлшерi 16,03 айлықесептiккөрсеткiштiқұрайды, соданкейiн АЕК (16.03 * 2651) — 42496 теңге.

Асырауындағы 5 адамға — 20,04 АЕК — 53127 теңге

Асырауындағы 6 адамға — 24,05 АЕК — 63757 теңге

Асырауындағы 7 жәнеоданкөпадамға — 28,06 АЕК — 74388 теңге

Бұрын 2018 жылдың 1 қаңтарынадейiнтағайындалғанарнайымемлекеттiкжәрдемақығаиеболғандар, көпбалалыотбасыретiнде, алушыныңқатысуынсызавтоматтытүрдежаңажәрдемақытағайындалды.

Бұрынүлкенотбасысанатындаарнайымемлекеттiкжәрдемақыалмағаназаматтартiркеуорныбойынша «Азаматтарғаарналғанүкiмет» мемлекеттiккорпорациясыныңкеңселерiнекөпбалалыотбасыларғажаңамемлекеттiкжәрдемақытағайындаутуралыөтiнiшберуiкерек. Көпбалалыотбасыларғамемлекеттiкжәрдемақытағайындауөтiнiшберiлгенкүнненбастапжүзегеасырылады.

Барлықсұрақтарбойыншаәлеуметтiк-еңбексаласындағыбайланысорталығынахабарласыңыз — 1411 «Азаматтарғаарналғанүкiмет» (тегiнқоңырау). Жұмыскестесi: сенбi, жексенбiжәнемерекекүндерiнқоспағанда, таңертеңгi 9-дан 18-ге дейiнтүскiүзiлiссiз.

Мақаланы құрған күні 10.01.2020 17:09
Мақаланы жаңартқан күні 10.01.2020 17:09
Қаралым саны: 361
© 2020. Егіндікөл ауданының әкімшілігі